Bệnh viện

Pan Services Hà Nội đã và đang thực hiện dịch vụ vệ sinh, quản lý vận hành, quản lý tiện ích cho nhiều bệnh viện. Dưới đây là hình ảnh ghi lại nhân viên của chúng tôi đang làm việc tại các đơn vị.