RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Dự án - Nhà máy, Khu công nghiệp - Pan Services Hà Nội

Nhà máy - KCN

Pan Services Hà Nội đã và đang thực hiện dịch vụ vệ sinh, quản lý vận hành, quản lý tiện ích cho nhiều nhà máy, khu công nghiệp. Dưới đây là hình ảnh ghi lại nhân viên của chúng tôi đang làm việc tại các đơn vị.